Szybki kontakt 61 29-55-900

Klienci biznesowi

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego w Sierakowie w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/

Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji

W związku z wejściem w życie z dniem 7 kwietna 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dalej: Rozporządzenie)

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie

że zgodnie z §81 ww. Rozporządzenia skróceniu ulega termin, z 30 dni kalendarzowych na 14 dni kalendarzowych, na udzielenie odpowiedzi na reklamacje składane przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, zawierające zastrzeżenia w przedmiocie zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 2).

Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu w szczególnie skomplikowanych przypadkach.

Skrócenie terminu, o którym mowa powyżej dotyczy reklamacji dotyczących zmiany (bądź odmowy jej dokonania) określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Miedzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie przed dniem 8 marca 2020 roku i w przypadkach, gdy zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy (przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) dokonaną przez Bank Spółdzielczy Pojezierza Miedzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 roku.

Wyżej wymieniony (skrócony) termin obowiązuje przez okres obowiązywania Rozporządzenia.

Terminy rozpatrywania reklamacji w pozostałych sprawach pozostają bez zmian.

Zarząd Banku Spółdzielczego Pojezierza
Międzychodzko-Sierakowskiego
w Sierakowie


1„Terminy, o których mowa w art. 6, art. 7 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w zakresie spraw, o których mowa w art. 31f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ulegają skróceniu do 14 dni.

2. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może dokonać zmiany określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r. oraz
2) zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej przez bank.

PLIKI DO POBRANIA

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie (a'vista) służy do lokowania środków na oprocentowanym rachunku z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia. Dla rachunków walutowych odsetki nalicza się i dopisuje do rachunku z upływem roku kalendarzowego. W ciężar i na dobro rachunków walutowych możliwe jest rozliczanie płatności zagranicznych otrzymywanych i wysyłanych za pośrednictwem systemu SWIFT.

Nasz Bank to aplikacja mobilna systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego. Umożliwia swobodny, bezpieczny i skuteczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę oraz realizowanie transakcji w systemie BLIK bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujesz. Wystarczy smartfon z aplikacją mobilną Nasz Bank, by w dogodnym momencie sprawdzić stan konta, dokonać przelewu, czy skontrolować wydatki.

Generali, z myślą o firmie

Ubezpieczamy:

 • NOWOŚĆ – instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła o mocy do 1 MW; instalacje metodą balastową nie są objęte ochroną,
 • maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, budowle i zewnętrzne elementy stałe budynku od kradzieży zwykłej,
 • siłowniki i automatykę bram od kradzieży zwykłej,
 • maszyny i urządzenia poza miejscem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz za opłatą dodatkowej składki mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (do wysokości sumy ubezpieczenia),
 • automatycznie nową lokalizację w ciągu pierwszych 30 dni od jej uruchomienia i nowo nabyte mienie w ciągu 30 dni od daty zakupu (do wysokości 200 000 zł, nie więcej niż suma ubezpieczenia),
 • od ryzyka katastrofy budowlanej już w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Zapewniamy:

 • pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody w ubezpieczeniu mienia do 10% sumy ubezpieczenia, maks. 20 000 zł,
 • wypłatę za przenikanie wód gruntowych w wyniku powodzi i deszczu

Do pobrania:

Rachunek firmowy - SGB - Rachunek firmowy - SGB

15 grudnia 2017 Sejm RP przyjął „Ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Wprowadza ona nowy typ rozliczeń (płatności), rozszerzając funkcjonalność Przelewów Krajowych oraz Polecenia Zapłaty o tzw. mechanizm podzielonej płatności (Split Payment).

Zgodnie z zapisami Ustawy najpóźniej do 1 lipca 2018 Banki mają obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi (na prośbę Klienta Bank otworzy więcej rachunków VAT). Rachunek VAT ma być specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT.

Ideą zmian jest utworzenie oddzielnego obiegu pieniądza dla podatku VAT. Mechanizm podzielonej płatności polega na podzieleniu płatności za fakturę na dwie kwoty:

 • kwotę netto, która trafi na rachunek rozliczeniowy sprzedającego,
 • kwotę podatku VAT, która docelowo uzna jego rachunek VAT.

Konto VAT
Każda firma musi mieć konto VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

 • Konto VAT zostanie założone automatycznie - jedno konto VAT do wszystkich kont firmowych w złotówkach do 30 czerwca.
 • Konto VAT będzie prowadzone bez dodatkowych opłat.
 • Stan konta VAT i powiązanych z nim kont firmowych będzie można zobaczyć w każdej chwili w bankowości elektronicznej. Kwoty na rachunku VAT nie wliczamy do salda konta firmowego.
 • Pieniędzmi na koncie VAT można zapłacić m.in. za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) lub podatek VAT do urzędu skarbowego.

Jak  zrobić przelew split payment
Przelewem split payment można płacić tylko w złotówkach. Płacąc przelewem w ramach split payment należy osobno podać kwotę brutto z faktury i kwotę VAT oraz uzupełnić dane: numer faktury oraz NIP kontrahenta.
Kwota VAT zostanie pobrana z konta VAT. Jeśli kwota na nim będzie za niska, brakująca część zostanie uzupełniona z powiązanego konta firmowego. Z konta firmowego pobrana zostanie wartość netto płatności.
Ważne! Jednym przelewem split payment z konta VAT można zapłacić tylko jedną fakturę lub jej część.

O tym, w jaki sposób zapłacić za fakturę, decyduje kupujący.
Jeśli skorzysta z podzielonej płatności VAT - split payment, pieniądze zostaną zaksięgowane na odpowiednich kontach automatycznie. Kwota brutto wpłynie na konto firmowe. Następnie kwota VAT automatycznie zostanie przelana na powiązane z nim konto VAT.

Ważne! Na fakturze nadal należy podawać numer konta firmowego do wpłaty.
Nie należy podawać numeru konta VAT!

Internet Banking umożliwia klientowi obsługę posiadanych w Banku Spółdzielczym rachunków poprzez Internet, dostęp bez konieczności przychodzenia do placówek banku, bez kolejek, zbędnych formalności, z dowolnie wybranego miejsca przez 24 godziny na dobę.

Podkategorie

nasiPartnerzy

facebook