Szybki kontakt 61 29-55-900

CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii Europejskiej.
W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS).
Ustawa nakłada od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie, obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.

Na podstawie przepisów Ustawy, Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie zobowiązany jest przede wszystkim do pozyskania od Klientów oświadczeń o ich rezydencji podatkowej dla celów CRS.
Obowiązek uzyskania oświadczenia o statusie CRS dotyczy Klientów, którzy zawarli lub zawrą umowy z Bankiem Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie o rachunek finansowy w rozumieniu CRS, w następujących okresach:

  1. od 1 maja 2017 r. – złożenie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS przez tych Klientów jest warunkiem koniecznym do otwarcia rachunku w Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie,
  2. do 30 kwietnia 2017 r. – w przypadku Klientów, którzy zawarli umowy z Bankiem Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie o rachunek finansowy do 30 kwietnia 2017 r., na Banku Spółdzielczym Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie ciąży obowiązek potwierdzenia rezydencji podatkowej Klientów na podstawie posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorowanie zmian okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową. Jeżeli podczas realizacji tych obowiązków Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie ustali, że konieczne jest pozyskanie oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, zwróci się do posiadacza rachunku finansowego z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS. Odmowa złożenia wyjaśnień spowoduje przekazanie informacji o tym rachunku finansowym do organu podatkowego.

W przypadku zmiany danych wskazanych w oświadczeniu, klient jest zobowiązany do złożenia kolejnego oświadczenia zgodnego z nowym stanem faktycznym i prawnym w ciągu 30 dni od chwili zaistnienia tej zmiany.
Niezależnie od złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS, Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie zobowiązany jest do weryfikacji wiarygodności oświadczenia Klienta i w tym celu może wystąpić z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym.
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.  Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu OECD.

PLIKI DO POBRANIA:
Oświadczenie CRS – klient indywidualny (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy)

Oświadczenie CRS – klient instytucjonalny (klienci inni niż osoby fizyczne, w szczególności osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego i jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz spółki cywilne)

nasiPartnerzy

facebook