Szybki kontakt 61 29-55-900

Do założenia Banku, jak wynika z ocalałych dokumentów oraz innych źródeł informacji, doszło na zebraniu założycielskim 10 października 1910 roku, kiedy polscy działacze z Sierakowa i okolicy podpisali statut założycielski spółki BANK LUDOWY - spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Sierakowie.

W skład osobowy pierwszego Zarządu Banku weszli znani i cenieni obywatele:
dr Stanisław Ziętkiewicz - jako dyrektor, Seweryn Brodniewicz - podskarbi, ks. Walenty Trzybiński - kontroler. Pierwszą Radę Nadzorczą tworzyło 9 osób.

Przystąpienie do Banku Ludowego w początkowym okresie jego istnienia zadeklarowało 55 osób, zaś liczba członków w latach 1911-1912 wzrosła do 152. W następnych latach wzrost liczby członków postępował już wolniej.

Jednym z celów założenia Banku Ludowego było przyjście z pomocą kredytową ludności polskiej, znajdującej się pod zaborem pruskim, a zwłaszcza rolnikom na polepszenie stanu zagospodarowania oraz rzemieślnikom i kupcom na rozwój ich warsztatów pracy.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości zapoczątkowało nowy etap działalności Banku Ludowego. Pomyślny rozwój zaznaczył się w latach 1919-1920, ale załamał się już w roku 1921-1924 na skutek postępującej szybko inflacji. W wyniku przeprowadzonej w połowie 1924 roku reformy pieniądza zamiast marki polskiej wprowadzono złoty polski.

Inflacja spowodowała ogromne straty materialne i niematerialne. Członkowie Banku Ludowego utracili swoje udziały członkowskie, a posiadacze książeczek swoje oszczędności. Konsekwencją tego była też utrata zaufania do Banku Ludowego, które trzeba było odbudować na nowo.

Wraz z nadejściem okupacji hitlerowskiej zamknięte zostały w Sierakowie wszelkie instytucje i organizacje, w tym również Bank Ludowy. 2 września 1939 roku został on przejęty przez niemiecką placówkę oszczędnościowo - kredytową Vestbank w Międzychodzie. Okupant niezwłocznie przystąpił do ściągania pożyczek, niszczenia polskiej dokumentacji, nie wypłacał natomiast wkładów oszczędnościowych. Z tego okresu nie zachowały się żadne dokumenty obrazujące jakąkolwiek działalność spółdzielczą na tym terenie. Jedynie na podstawie wspomnień mieszkańców Sierakowa zdołano ustalić, że w okresie okupacji prowadziła działalność tzw. SPARKASSE.

Do reaktywowania Banku Ludowego w Sierakowie w odrodzonej Polsce Ludowej doszło dopiero na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 1949 roku, na którym wybrano pierwsze powojenne organa samorządowe.
Biura Banku zostały zlokalizowane w budynku Zarządu Miejskiego przy ul. 8 Stycznia 25. 20 października 1949 roku na zebraniu Zarządu Banku zdecydowano o przejęciu agentury Państwowego Banku Rolnego Oddział w Międzychodzie.

W 1950 roku wszedł w życie dekret o reformie bankowej. Dnia 28 czerwca 1950 roku na Walnym Zgromadzeniu przyjęto nowy statut i przekształcono Bank Ludowy w Gminną Kasę Spółdzielczą z odpowiedzialnością udziałami. Działalność Kasy była silnie podporządkowana Bankowi Rolnemu.

Pomimo trudnych warunków lokalowych dzięki dobrej pracy personelu obsługa ludności i działających na tym terenie zakładów w zakresie spraw oszczędnościowo - pożyczkowych cieszyła się ogólnym uznaniem społeczeństwa. W związku z rozszerzeniem zakresu działania zaistniała konieczność zmiany lokalu. Kasę przeniesiono do budynku przy ul. Rynek 25.

W 1956 roku na podstawie uchwały Prezydium Rządu został wprowadzony nowy statut. Na jego zasadzie Walne Zgromadzenie 24 kwietnia 1956 roku dokonało zmiany dotychczasowej nazwy Spółdzielni na Kasa Spółdzielcza w Sierakowie. Terenem działania Kasy było miasto Sieraków i gromady: Białokosz, Chorzępowo, Góra, Kaczlin, Łężce i Chrzypsko Wielkie.

W sierpniu 1957 roku I Krajowy Zjazd Delegatów Kas Spółdzielczych powołał do życia Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. Wynikiem tego było wprowadzenie kolejnych zmian w statucie. 13 kwietnia 1958 roku zatwierdzono nowy statut i nową nazwę: Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa.

Kolejne lata to okres szybkiego rozwoju działalności Banku. Otwarty został Punkt Kasowy na terenie Gminnej Spółdzielni w Sierakowie przy dworcu kolejowym. 18 października 1966 zakupiono nieruchomość przy ul. Chrobrego 6, gdzie wybudowano nową siedzibę Banku.

Dla usprawnienia obsługi kredytowej i rozliczeniowej ludności z terenu gminy Chrzypsko Wielkie Rada Nadzorcza na posiedzeniu 30 grudnia 1970 roku zaakceptowała projekt budowy lokalu filii w Chrzypsku Wielkim. Gminna Spółdzielnia "SCH" w Chrzypsku Wielkim pobudowała i oddała w stanie surowym obiekt. Otwarcie nowej placówki nastąpiło w maju 1972 roku.

W 1975 roku nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej banków.
Od 1 lipca 1975 roku rozpoczął swą działalność Bank Gospodarki Żywnościowej, który powstał z połączenia Banku Rolnego i Związku Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych. Nowa jednostka stała się centralą organizacyjną, finansową i rewizyjną banków. 4 września 1985 roku Bank Spółdzielczy w Sierakowie obchodził 75-lecie swojej działalności. Otrzymał wtedy odznakę "Za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego".
Kolejne zmiany dla banków polskich nadeszły w latach 90-tych, kiedy ze struktur organizacyjnych NBP wyłoniono 9 banków komercyjnych. Utworzone zostało też Zrzeszenie Regionalne Banków Spółdzielczych - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu. We wrześniu 1995 roku do Zrzeszenia tego przyłączył się Bank Spółdzielczy w Sierakowie.

Ustawa Prawo bankowe nałożyła na banki spółdzielcze zrzeszone z bankiem zrzeszającym obowiązek uzyskania odpowiedniego poziomu funduszy własnych. Wynikiem tego było łączenie się banków pod koniec lat 90-tych. Również Bank Spółdzielczy w Sierakowie połączył się z innymi bankami. 1 października 1998 roku przyłączony został Bank Spółdzielczy w Międzychodzie. Wtedy też Bank zmienił nazwę na: Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie. Następnie 1 stycznia 1999 roku przyłączony został Bank Spółdzielczy w Kwilczu. W ten sposób Bank Spółdzielczy "Pojezierza" stał się Bankiem powiatowym.

Obecnie Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego posiada cztery oddziały: w Sierakowie, Międzychodzie, Kwilczu i Chrzypsku Wielkim; dwa punkty kasowe na terenie Międzychodu; oraz bankomaty w Sierakowie, Międzychodzie, Kwilczu i Chrzypsku Wielkim. Obsługuje rolników, osoby prywatne, osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje z tego terenu.

nasiPartnerzy

facebook