Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Przeznaczenie:
  • zakupu nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakupu materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakupu zwierząt na cele produkcji rolnej,
  • zakupu pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakupu rzeczowych środków obrotowych produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakupu paliwa i opału na cele rolnicze,
  • zakupu usług w rolnictwie,
  • inne uzasadnione cele obrotowe.
 • Minimalna kwota wnioskowanego kredytu 50.000,00 zł.
 • Okres kredytowania do 2 lat.
 • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
 • płata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.

PLIKI DO POBRANIA

 

 

 

nasiPartnerzy

facebook