Szybki kontakt 61 29-55-900

Potrzebujesz zabezpieczenia spłaty większego kredytu?

Gwarancja de minimis - umożliwia dostęp do kredytu obrotowego lub inwestycyjnego zabezpieczając ich spłatę. To także minimum wymagań – wszystkie formalności załatwisz u nas w Banku jednocześnie na etapie ubiegania się o kredyt dla Twojej firmy.

Dla kogo?
Dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej - zgodnie z zał. I rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014)

Podstawowe parametry:

  • Forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej
  • Wysokość gwarancji do 80% wartości kredytu, jednak nie więcej niż 3,5 mln PLN w ramach jednostkowej gwarancji i łącznie na jednego kredytobiorcę (W przypadku Kredytów udzielanych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. łączne zaangażowanie Kredytobiorcy z tytułu Gwarancji udzielonych temu Kredytobiorcy może przekroczyć 3,5 miliona złotych).
  • Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro (100 tys. euro w przypadku podmiotów z sektora transportu drogowego towarów ) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzednich lat
  • Zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy
  • Zabezpieczenie kredytu ustalane jest z Kredytobiorcą
  • Maksymalny okres gwarancji wynosi 75 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego

Koszt
0% - opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia Gwarancji de minimis - do 30 czerwca 2023 r.

Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego w Sierakowie informuję, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, zostały zmienione „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis”.

Nowe warunki uzyskania gwarancji de minimis

  1. w przypadku obejmowania kredytu gwarancją bądź podwyższania kwoty kredytu objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., kwota jednostkowej ji spłaty kredytu stanowi nie więcej niż 80% kwoty kredytu;
  2. w przypadku obejmowania gwarancją kredytu obrotowego bądź przedłużania kredytu obrotowego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 75 miesięcy;
  3. w przypadku obejmowania gwarancją kredytu inwestycyjnego bądź przedłużania kredytu inwestycyjnego objętego gwarancją w okresie do 30 czerwca 2023 r., gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż 120 miesięcy;
  4. stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 30 czerwca 2023 r. wynosi 0%.

nasiPartnerzy

facebook