Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie: finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości w tym gruntów rolnych, zakup materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Okres kredytowania do 15 lat.
  • Karencja w spłacie kapitału do 24 m-cy.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty lub przekazanie środków na spłatę przejmowanych kredytów bezpośrednio na rachunek banku/-ów, które udzieliły kredytu/-ów.
  • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.
  • W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest wykorzystanie kredytu w formie gotówkowej.
  • Spłata kredytu następuje w ratach, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej.
  • Wyjątkowo, w przypadku krótkiego okresu kredytowania, spłata może nastąpić jednorazowo.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook