Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Cel kredytu: tworzenie lub powiększanie gospodarstw rolnych poprzez zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.
 • Wykaz działalności wspieranych kredytem MRcsk:
  • 01.1 uprawy rolne inne niż wieloletnie
  • 01.2 uprawa roślin wieloletnich
  • 01.30.z rozmnażanie roślin
  • 01.4 chów i hodowla zwierząt
  • 01.50.z uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
  • 01.64.z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • O kredyt może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat
  • jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
  • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, przy czym można je uzyskać w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu
  • po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem (sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad gospodarstwem rolnym i jego zarządem)
  • jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt upłynęło nie więcej niż 12 m-cy
  • zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem aktywnym zawodowo
  • przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu
 • Kwota kredytu - maksymalnie 90% wartości inwestycji i nie więcej niż 5 mln zł.
 • Okres kredytowania - minimum 5 lat.
 • Kwota pomocy nie wyższa niż równowartość 70 000 euro, przeliczona wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy (data zawarcia umowy) maksymalnie 60% kwoty udzielonego kredytu.
 • Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału wypłacana w dwóch ratach:
  • I rata CSK (80% kwoty pomocy) - po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji oraz uruchomieniu działalności
  • II rata CSK (20% kwoty pomocy) - po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, jeżeli kredyt nie został wcześniej spłacony i kredytobiorca nadal prowadzi działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty.
 • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie przedłożonych umów przenoszących własność nieruchomości.
 • Spłata kredytu następuje w ratach, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook