Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Podmioty mogące skorzystać z kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania
  • osoby fizyczne:,
   • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędące emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie osiadające osobowości prawnej.
 • Maksymalny okres kredytowania - 15 lat.
 • Okres karencji (liczony od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału) - nie może przekroczyć 2 lat.
 • Kwota kredytu w:
  • gospodarstwie rolnym - maksymalnie 80% wartości inwestycji i nie więcej niż 5 mln zł.
  • dziale specjalnym produkcji rolnej - maksymalnie 70% wartości inwestycji i nie więcej niż 8 mln zł.
  • rybactwie śródlądowym - maksymalnie 70% wartości inwestycji i nie więcej niż 8 mln zł.
  • przetwórstwie produktów rolnych - maksymalnie 70% wartości inwestycji i nie więcej niż 16 mln zł.
  • przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków - maksymalnie 70% wartości inwestycji i nie więcej niż 16 mln zł.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty.
 • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.
 • Spłata kredytu następuje w ratach, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej.
 • Istnieje obowiązek rozliczenia w okresie 3 m-cy od uruchomienia kredytu poniesionych wydatków związanych z realizowaną inwestycją np. fakturami VAT, fakturami VAT RR, rachunkami wystawionymi zgodnie z odrębnymi przepisami, umowami sprzedaży.

Kredyt z linii RR - na inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym Przykłady przeznaczenia kredytów dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej:

 • budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 • zakup ww. budynków lub budowli do produkcji rolnej,
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży (np.: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz,
 • zakup, instalacja lub budowa infrastruktury technicznej (ujęcia wody, uzdatnianie, rozprowadzanie, magazynowanie wody, nawodnienia ciśnieniowe, składowanie odchodów zwierzęcych lub odpadów, utwardzanie placów manewrowych, urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej, zakup i montaż ogrodzenia, budowa oczyszczalni ścieków)
 • zakup i instalacja lub budowa innych elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzanie placów manewrowych,
 • zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,
 • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,
 • zakup użytków rolnych, przy czym wartość - do 10% łącznej kwoty nakładów kwalifikowanych.

Przykłady przeznaczenia kredytów dla rybactwa śródlądowego:

 • budowa, rozbudowa, wyposażenie i modernizacja instalacji, w tym budynków i budowli oraz urządzeń przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego, związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także związanych z ochroną środowiska, w tym m. in.:
 • zakup, budowę lub modernizację wyposażenia niezbędnego do odłowu ryb,
 • zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
 • budowa, rozbudowę, wyposażenie i modernizacja instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa, w tym m.in.:
 • zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji,
 • zakup urządzeń lub maszyn niezbędnych dla prawidłowego utrzymania obiektów i prowadzenia produkcji,
 • zakup sprzętu mającego na celu ochronę przed drapieżnikami obiektów przeznaczonych do chowu lub hodowli,
 • zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb,
 • budowa, modernizacja lub zakup instalacji lub urządzeń ograniczających negatywny wpływ na środowisko lub wpływających na poprawę środowiska.

Kredyt z linii Z - na zakup użytków rolnych

Cek: poprawa struktury agrarnej.

Kredyt z linii PR - na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

Przykłady przeznaczenia kredytów na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków:

 • budowa, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów oraz ich przygotowywania do sprzedaży,
 • zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania oraz sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej,
 • zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt.

Przykłady przeznaczenia kredytów na zakup akcji lub udziałów:

 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, zwanych dalej akcjami lub udziałami spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej lub przez grupy producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach, zwane dalej grupami producentów rolnych,
 • zakup udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866), zwanych dalej udziałami spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook