Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Kredyt tzw. klęskowy może zostać udzielony, jeżeli wysokość poniesionej szkody:
  • przekracza 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
  • wynosi łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej i szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne wystąpiły w danym roku kalendarzowym w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, co najmniej dwukrotnie,
  • jest niższa lub równa 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej - wówczas dopłaty do oprocentowania stosowane jako pomoc de minimis w rolnictwie,
  • przekracza kwotę 1050 zł - w przypadku szkód w środku trwałym innym niż uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie.
 • Potwierdzeniem wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne jest:
  • protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód zawierający adnotację wojewody potwierdzającą wystąpienie szkód, gdy:
  • szkody w uprawach i zwierzętach gospodarskich > 30 % średniej rocznej produkcji rolnej lub
  • szkody w środkach trwałych > 1 050 zł, albo
  • protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, gdy szkody ≤ 30% średniej rocznej produkcji rolnej
 • Kredyt tzw. klęskowy z linii K01 i K02 może zostać udzielony w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę.
 • Kredyt może zostać udzielony w celu wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez:
  • suszę - NS,
  • grad - NG,
  • deszcz nawalny - NO,
  • ujemne skutki przezimowania - NU,
  • przymrozki wiosenne - NM,
  • powódź - NP,
  • huragan - NH,
  • piorun - NA,
  • obsunięcie się ziemi - NZ,
  • lawinę - NL, zwane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 • Z kredytów tzw. klęskowych mogą korzystać podmioty prowadzące własne lub dzierżawione w okresach wieloletnich gospodarstwa rolne lub działy specjalne produkcji rolnej:
  • osoby fizyczne:
  • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
  • niebędące emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 • Kwota kredytu nie może przekroczyć:
  • linia K01 - wartości szkód w środkach trwałych,
  • linia K02 - wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, tj. kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione z tego powodu oraz nie więcej niż 5 mln zł dla gospodarstw rolnych lub 8 mln zł dla działów specjalnych produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.
 • Maksymalny okres kredytowania - kredyt klęskowy może zostać udzielony na okres kończący się w dniu, w którym upłyną 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód. Okres karencji (liczony od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału) - nie może przekroczyć 4 lat.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty.
 • Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.
 • Spłata kredytu następuje w ratach, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook