Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Przeznaczenie:
  Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych" może być udzielony nabywcy z przeznaczeniem na:
  • zakup mieszkania;
  • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania, na podstawie zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową umowy o budowę lokalu.
   Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych" może być udzielony na zakup mieszkania, jeżeli:
  • mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
  • powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
   • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego - w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,
  • cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
   • współczynnika 1,1 - dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,
   • współczynnika 0,9 - w pozostałych przypadkach;
  • mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Podmiot uprawniony:
  Bank może udzielić nabywcy kredytu z dofinansowaniem wkładu własnego, jeżeli nabywca:
  • złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat;
  • do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:
   • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
   • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;
  • warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.
 • Dofinansowanie wkładu własnego:
  Wynosi:
  • 30% - dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują troje lub więcej dzieci;
  • 20% - dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują dwoje dzieci;
  • 15% - dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują jedno dziecko;
  • 10% - dla małżeństw i osób samotnych - bezdzietnych,
   wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m2, a w przypadku rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci - nie więcej niż 65 m2 ) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji mieszkania (zgodnie z art. 2 pkt 14 Ustawy).
 • Dodatkowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu
  • Przyznane może zostać nabywcy z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania.
  • Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę dla określenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego mieszkania.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Maksymalny okres kredytowania do 30 lat.
 • Kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy w formie bezgotówkowej poprzez przelew całkowitej kwoty lub części (transzy) kredytu na wskazany w umowie rachunek zbywcy lub inwestora spółdzielni mieszkaniowej / developera.
 • Spłata kredytu następuje w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych w formie gotówkowej lub z rachunku w formie bezgotówkowej.
 • Forma spłaty: raty według formuły annuitetowej lub malejącej.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook