Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

  • Przeznaczenie:
  • Przeznaczenie: na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą kredytobiorcy (w tym również możliwe jest sfinansowanie VAT-u).
  • Minimalna kwota wnioskowanego kredytu 50.000,00 zł.
  • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału.
  • Okres kredytowania do 3 lat.
  • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
  • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
  • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
  • Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych, w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook