Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Przeznaczenie:
  • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakup materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakup zwierząt na cele produkcji rolnej,
  • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakup rzeczowych środków obrotowych produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakup paliwa i opału na cele rolnicze,
  • zakup usług w rolnictwie,
  • inne uzasadnione cele obrotowe.
 • Kredyt skierowany jest głównie do rolników będących członkami banku.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym i stanowi sumę stopy bazowej powiększonej o stałą marżę banku.
 • Maksymalny okres kredytowania do 1 roku z możliwością odnowienia na następny okres.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.

Warunki dodatkowe:

 • udokumentowanie w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z Banku środków finansowych fakturami VAT i innymi dowodami kupna-sprzedaży, wykorzystania co najmniej 60% kwoty kredytu na zakupy dokonywane po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 6 miesięcy przed dniem jej zawarcia,
 • nie wydzierżawianie gruntów innemu użytkownikowi, do czasu całkowitej spłaty kredytu.
 • skierowanie przez Klienta na swój rachunek bieżący wszelkich dopłat obszarowych z ARiMR i nie zmieniania tej dyspozycji bez pisemnej zgody Banku w całym okresie kredytowania.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook