Szybki kontakt 61 29-55-900

Charakterystyka kredytu:

 • Przeznaczenie:
  • zakupu nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • zakupu materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • zakupu zwierząt na cele produkcji rolnej,
  • zakupu pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
  • zakupu rzeczowych środków obrotowych produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
  • zakupu paliwa i opału na cele rolnicze,
  • zakupu usług w rolnictwie,
  • inne uzasadnione cele obrotowe.
 • Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym.
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy.
 • Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty; wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach określonych w umowie.
 • Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej, a w wyjątkowych sytuacjach w formie gotówkowej.
 • Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.

PLIKI DO POBRANIA

nasiPartnerzy

facebook